Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről a
cégnév: Idősotthonkereső.hu Kft.
székhely: 1103 Budapest, Noszlopy utca 9-13. 1/114.
adószám: 25403352-1-42
telefonszám: 06 70 600 1245
e-mail: info@budapestberles.hu
web: budapestberles.hu
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről a bérlést visszaigazoló, azaz a bérlésért felelős természetes személy mint bérbevevő (továbbiakban: Bérlő)
között (továbbiakban Felek).

A Bérbeadó meghatározott időre a Bérlő használatába a leegyeztetett eszköz(öke)t és az ahhoz kapcsolódó tartozéko(ka)t, kiegészítő terméke(ke)t (továbbiakban: Eszközt vagy Készüléket). Ezen ügylet során lényegi információk keletkeznek (pl. az Eszköz típusa, átadási helye, ideje, bérlet szerződés szerinti kezdete, alapcsomagja, stb.) e-mailben is, mely minden esetben visszaigazolásra kerül Bérlő részére. Ezen e-mailek a szerződés lényegi részét képzik.

💰 Fizetés

A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a bérlés időtartama alatt napidíj alapú bérleti díjat fizet.

Bérlő elfogadja, hogy a teljes számla végösszeg a napidíjon felül további szolgáltatásokat tartalmazhat, melyek szorosan a bérléshez kapcsolódnak.
P
l. Bérlő által igényelt további eszközök, extra kiegészítők, szállítási ktg.

Bérlő elfogadja, hogy a bérlés teljes díját a bérlést megelőzően köteles megfizetni. Ezért online fizetési formák esetében, ha szükséges, a Bérbeadó a banki bizonylat felmutatását kérheti. Továbbá házhozszállítás esetén aznapi csomagfeladással való megrendelésnél csak utánvéttel fizethető az eszközbérlés.

💯 Kedvezmények

A Bérlő állandó kedvezményekhez juthat “Budapest Bérlés VIP tagsággal”, mely a rendszeres közös munkát kívánja elősegíteni. A VIP tagság feltételei a https://budapestberles.hu/vip-tagsag oldalon elérhetőek.

A bérlési kedvezmények nem összevonhatóak.

🚗 Átvétel

A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt készülék a szerződés szerinti használatra alkalmas.

A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a készülék használati útmutatóját átadta vagy az eszköz használatát bemutatta vagy az eszköz használati útmutatóját online elérhetővé tette.

Amennyiben a Bérbeadó a készüléket a szerződésben foglaltaknál előbb biztosítja, a Bérlő a szerződésben foglalt időszak kezdete előtt jogosult ingyenesen használni azt.

Amennyiben a Bérbeadó önhibájából vagy önhibáján kívül az eszközt a szerződésben foglaltaknál később biztosítja vagy nem képes biztosítani, a Bérlő elállhat a bérléstől, de külön kártérítéssel nem élhet ezen indokból.

Amennyiben a Bérbeadó önhibájából vagy önhibáján kívül a készüléket a szerződésben foglaltaknál később biztosítja vagy nem tudja biztosítani, a Bérlő jogosult elállni a bérléstől.

📦 Szállítás

Bérlő elfogadja, hogy akár kiszállítás akár visszaszállítás esetén csak a Bérbeadó által leszerződött kiszállító partnerekkel továbbítja az Eszközt, akik a legmegfelelőbb biztosítási szolgáltatások keretében kézbesítik azt. Különösképp nem szállítható az Eszköz postai feladással vagy helyesen csomagolt szállítódoboz nélkül.

👷‍♂️ Használat

Bérbeadó saját költségén gondoskodik a készülék rendeltetésszerű használat melletti karbantartásáról, akár csere termék biztosításával és a bérleti idő arányos, ingyenes hosszabbításával. Ezek hiányában a Bérlő kezdeményezheti a bérlés összegének arányos vagy teljes visszafizetését.

Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egy időben a Bérbeadót értesíteni.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Készüléket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti. Bérlő a Készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásáért pénzügyi felelősséggel tartozik.

Bérlő felel minden olyan anyagi kárért, amely a bérelt készülék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatának következménye.
Pl. a készülék adatainak rosszul értelmezéséből vagy a készülék hibás működésből eredő esetleges munkálati károk.

A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket átengedi másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek ennek hatására következtek be.

Bérlő az eszközt csak a mindenkori jogi szabályozásnak megfelelően lehet használhatja, ennek biztosítása a Bérlő felelőssége.
Pl. fotó készítés során személyi jogokat nem sért, vagy drón használat során rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, repülési engedélyekkel.

Bérlő elfogadja, hogy a Bérbeadó kérhet a jogosult használatot bizonyító iratokat az Eszköz bérbeadásához.
Pl. drón jogosítvány, légtérhasználati engedély, eseti biztosítási kötvény.

⏰ Visszaadás

A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a készüléket üzemképes, tiszta, feltöltött állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.

Amennyiben a Bérbeadó önhibájából nem képes visszavenni a készüléket a szerződés lejárta után, a Bérlő jogosult a visszavételig ingyen tovább használni azt.

Ha a készülék a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik vagy 60 naptári napon túl nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a készülék és a pótlásáig kieső bérlési bevétel értékét megtéríteni, készülék típusától függően, maximalizáltan 2,5M Ft-ig, a kár keletkezésétől számított 90 naptári napon belül.

A Felek az Eszköz visszaadása során ráutaló magatartással kinyilatkoztatják, hogy a bérbe vett eszközöket a Bérbeadó az átadáskori állapotban visszakapta. Az Eszköz visszaadása során a Felek elismerik, hogy közöttük követelés vagy tartozás a továbbiakban nem áll fent. Ellenkező esetben a bérlet lejáratát követő 14 munkanapon belül legalább e-mailben, de a gyors eljárás érdekében személyesen vagy telefonon is tájékoztatják egymást a problémáról.

⏳ Hosszabbítás

A Bérlő jogosult a szerződés lejárta után visszaszolgáltatni a készüléket, továbbiakban “hosszabbításra”. A hosszabbítás megkezdése előtt legalább 24 órával és mindenképp a Bérbeadó nyitva tartási ideje során a Bérlőnek fel kell vennie a kapcsolatot a Bérbeadóval, hogy rendelkezésre áll-e a hosszabbításhoz szükséges szabad kapacitás, nincs-e az adott időszakra a készülék lefoglalva más Bérlő számára. Hosszabbítás során az addigi napidíjon folytatódik a bérlés.

💭 Korábbi visszahozatal

A Bérlő jogosult a szerződés lejárta után előtt visszahozni a készüléket (továbbiakban “korábbi visszahozatalra”). Korábbi visszahozatalnak a bérlés lejárata előtt legalább 24 órával és mindenképp a Bérbeadó nyitva tartási ideje során való visszahozatal számít. A fel nem használt napok árának 30%-nyi napidíja Bérlő kérése esetén visszaigényelhető.

💬 Foglalás lemondás

Amennyiben a Bérlő az általa visszaigazolt bérlés kezdőidőpontja előtt 24 órával lemondja a bérlést vagy nem veszi át a lefoglalt készülék(ek)et, a lefoglalt időszakra a bérlés teljes összegének 50%-a abban az esetben is kiszámlázásra kerül.
Ennek oka, hogy a Bérbeadó a visszaigazolás és a lemondás közötti időben a lefoglalt időintervallumra a készüléket kizárólagosan fenntartja a Bérlő számára, hogy azt más ügyfelek részére addig ne legyen értékesíthető. Az előbbiek elkerülése végett a foglalás időpontja egyszer módosítható 3 hónapos időintervallumban.

🛡 GDPR

Bérlő hírlevelet csak kizárólag külön igény esetén kap a Bérbeadótól.

A bérlés lezárását követően a Bérlő bármikor kérelmezheti személyes adatainak törlését.

A Bérlő büntetőjogi felelősségének tudatában a valós személyes adatait biztosítja a Bérbeadó számára.

Bérlő elfogadja, hogy az Eszköz használata során keletkezett képeket, videókat a bérlés lejártát követően a Bérbeadó módjában nem áll továbbítani, lementeni. Az Eszközök adatait a bérlést követően a Bérbeadó megtekintés nélkül törli.

A Bérlő kijelenti, hogy elmúlt 16 éves és az Európai Uniós adatvédelmi rendelet értelmében nincs szüksége szülői/képviselői engedélyre a bérlés megrendelésének leadásához.

A Bérlő elfogadja, hogy a bérléshez kapcsolódó elengedhetetlen értesítéseket (pl. időpont értesítőket, szállítási információkat, értékelés bekérést) (azaz Rendszerüzeneteket) e-mailben fog megkapni a Bérbeadótól. Ebbe a hírlevelek nem tartoznak bele. Hírlevelet a Bérbeadó csak a Bérlő feliratkozása esetén küld.

✍ Záró rendelkezések

Probléma esetén a Felek igyekeznek a szerződés szellemiségéhez legközelebb álló módon és jóhiszeműen rendezni az esetet. A polgári peres eljárás a felmerült igény érvényesítésének végső eszköze, amikor a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződést a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek, hogy elolvasták, elfogadják, egyetértenek vele.

A dokumentum digitális formátumban, online elfogadva is hiteles.

Kelt: Budapest, 2021.06.09.

BudapestBerles.hu
Idősotthonkereső.hu Kft.